Bioestadístic/a en Grup de Recerca Sida i Infecció per VIH (Convocatòria FU-149/2019)

Deadline:
30/11/2019
Centre / Institution:
August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute
Bioinformatics expertise:
Biostatistics

Job description

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura d'1 Plaça de Bioestadístic/a per el suport a la recerca de FUNDACIO CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) per formar part del Grup de Recerca Sida i Infecció per VIH dins l'Àrea d'Investigació Agressió Biològica i mecanismes de resposta. Amb contracte temporal a temps complet.

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

Es busca un Tècnic/a Estadístic-Data Manager per donar suport al projecte d'investigació de la Unitat, desenvolupant les següents tasques:

 • Creació, depuració, reestructuració i manteniment de base de dades i de formularis electrònics de recollida de dades.

 • Anàlisi estadística de dades.

Desired skills and expertise

Requisits del aspirants: Titulació i experiència sol·licitada.

 • Diplomatura/Llicenciatura/Grau en Estadística, Matemàtiques o similar.  

  Experiència prèvia:

  • Mínim 1-2 anys d'experiència en anàlisis d'estudis preferiblement de l'àmbit sanitari/biomèdic.

  • Coneixements del paquet estadístic Stata o R.

  • Persona responsable, amb capacitat organitzativa i disposició d'aprenentatge i col·laboració amb investigadors i estadístics.

    

 • Català, Castellà i Anglès (bon nivell oral i escrit).

Contract duration and other benefits

Contracte Temporal a Temps Complet (Durada aproximada 7 mesos).

Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l'experiència aportada i les aptituds dels candidats (Salari Brut Anual 27.000€ aprox).

Required information and contact

Presentació de Sol·licituds:

 • Carta Presentació: Fent explícita la referència de la convocatòria (FU-149/2019) i la motivació personal de la sol·licitud.
 • Currículum Vitae: incloent llista de publicacions, si escau.
 • Documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació requerida.
 • Imprescindible adjuntar a la sol·licitud l'Autorització degudament signada referent al Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (Document Adjunt, Pàgina 3).  

Lloc de Presentació:

Els candidats podran presentar les seves sol·licituds, indicant la referència de la convocatòria a la que opten, de les següents maneres:

 1. Entregant-lo personalment al Dep. de  Recursos Humans, situat al Centre Esther Koplowitz, C/ Rosselló 149, en horari de 10 a 13 h de dilluns a divendres. 

 2. Per correu electrònic al mail: rrhh.fundacio(ELIMINAR)@clinic.cat

   

  Termini Presentació:

  Des de la publicació d'aquesta convocatòria fins el 10/11/2019